O HEROJSKOME ŽENSKOME DJEVIČANSTVU U HRVATSKOLATINIČKOME PRIKAZANJU MUKA SVETE MARGARITE

Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Splitu, Broj 11, 2018.

Izvorni znanstveni članak

Dubravka Dulibić-Paljar  ORCID icon orcid.org/0000-0002-3967-7604 ; Filozofski fakultet Sveučilišta Juraj Dobrila u Puli, Pula, Hrvatska 

str 17-34

Sažetak:

U članku se analizira srednjovjekovno hrvatskolatiničko prikazanje Muka svete Margarite. Članak je strukturiran dvodijelno: u prvome dijelu članka tematizira se žanrovska struktura hagiografskih legendi o ranokršćanskim djevicama – mučenicama te ranokršćanska konceptualizacija fenomena mučeništva i djevičanstva, dok se u drugome dijelu članka na tome tragu analizira fenomen herojskoga ženskog djevičanstva.

Ključne riječi:

Muka svete Margarite; hagiografija; srednjovjekovno prikazanje; legende o djevicama – mučenicama; žensko religijsko djevičanstvo

URI:

http://zbornik.ffst.unist.hr/?p=1881