Urednički i recenzijski postupak

Urednički i recenzijski postupak provode se u nekoliko koraka.

U prvom koraku glavna urednica procjenjuje zaprimljene radove (tzv. prevote korak). Tijekom uredničke odluke koristi se mrežnim alatom za provjeru plagijata PlagScan koji uspoređuje primljeni članak s postojećim mrežnim publikacijama. Postotak podudarnosti i granica tolerancije jest 15 %. Urednik znanstvenog polja rada pregledava dobivene rezultate i o njima obavještava ostale članove Uredništva. Postoje li nedoumice u rezultatima PlagScan provjere, članovi Uredništva još jednom detaljno razmatraju rad. Ako tematikom časopis ne pripada znanstvenom području časopisa i kvalitetom ne odgovara sadržajima koji se objavljuju u Zborniku radova Filozofskog fakulteta u Splitu, rad se odbija.

U drugom koraku članovi uredništva Zbornika radova Filozofskog fakulteta u Splitu dodatno procjenjuju zaprimljeni rad (tzv. vote korak). U postupku preliminarne procjene Uredništva, članovi daju sažete komentare o kvaliteti rada i procjenjuju usklađenosti članaka s Uputama autorima Zbornika. Konačna odluka donosi se na temelju većine pozitivnih glasova. U slučaju nedovoljnog broja pozitivnih glasova, rad se ne upućuje u recenzijski postupak, već se upućuje na eventualnu doradu.

Zaprimljeni članci koji su prihvaćeni u prvom i drugom koraku, upućuju se u treći korak. U trećem koraku članovi Uredništva predlažu potencijalne recenzente te se rad upućuje u recenzentski postupak. U ovom koraku prvenstveno sudjeluju članovi Uredništva, a po potrebi u isti mogu biti uključeni i članovi Međunarodnog savjeta časopisa. Pri predlaganju potencijalnih recenzenata, članovi Uredništva i članovi Međunarodnog savjeta časopisa vode računa o znanstvenom polju, odnosno grani bavljenja potencijalnog recenzenta te njegovim prijašnjim znanstvenim istraživanjima i publikacijama, znanstvenom ili znanstveno-nastavnom zvanju (isto ili više od znanstvenog, odnosno znanstveno-nastavnog zvanja autora) i o njegovu poznavanju jezika na kojemu je članak napisan.

Članci prolaze postupak najmanje dvije, a najviše pet neovisnih recenzija kojima se prosuđuje prihvatljivost rada za objavljivanje. U slučaju odstupanja u kategorizaciji rada ili u slučaju oprečnih recenzija, rad će biti poslan trećemu, četvrtomu ili petomu recenzentu. Uredništvo osigurava standardni recenzijski postupak – tzv. dvostruku slijepu recenziju, pri čemu autoru nije poznat identitet recenzenta i obrnuto. Recenzijski podatci ne objavljuju se na interntskoj stranici ni nakon objave časopisa.

Prije preuzimanja recenzentskog zaduženja, recenzent treba razmotriti nalazi li se članak unutar njegova područja ekspertize te provjeriti je li pri postupku recenzije u mogućem sukobu interesa. Prihvaćanjem recenzije recenzent potvrđuje da ne postoji sukob interesa između recenzentske i ostalih profesionalnih ili osobnih uloga. Potencijalnim recenzentima šalje se recenzijski obrazac i zaprimljeni rad. Ako odabrani recenzent nije u mogućnosti osobno vrednovati rad, članovi Uredništva predlažu drugog recenzenta. U postupku vrednovanja članka, osim domaćih recenzenata, sudjeluju i strani. Dio recenzije mogu činiti i komentari, mišljenja i zahtjevi za korekcijama članova Uredništva i/ili članova Međunarodnog savjeta časopisa u postupku preliminarne procjene.

Recenzirani članci kategoriziraju se kao:
izvorni (znanstveni) članak – original (scientific) paper
sadrži dosada neobjavljena izvorna istraživanja iskazana na objektivno provjerljiv način
prethodno priopćenje – preliminary note
sadrži nove rezultate znanstvenih istraživanja koji zahtijevaju brzo objavljivanje i ne mora omogućiti provjeru iznijetih rezultata
pregledni članak – review
originalan, sažet i kritički prikaz jednog područja ili njegova dijela u kojem autor i sam aktivno sudjeluje i u kojemu mora biti naglašen autorov izvorni doprinos u tom području u odnosu na već objavljene radove, kao i pregled tih radova
stručni članak – professional paper
sadrži korisne priloge iz određene struke i ne mora predstavljati izvorna istraživanja.

Recenzent predlaže kategoriju članka, a konačnu odluku o tome donose glavna urednica zajedno s članovima Uredništva.

U četvrtom koraku recenzija se šalje autorima uz zamolbu da isprave članak u skladu s traženjima recenzenata te da usklađeni rad pošalje Uredništvu u roku dvadeset dana. Ako je recenzent tražio da mu se dostavi na uvid ispravljeni rad, to se uradi po primitku usklađenog rada. Ne prihvate li autori primjedbe i sugestije recenzenata i članova Uredništva i/ili članova Međunarodnog savjeta časopisa, odnosno ako ne pruže detaljan i adekvatan odgovor na njihove komentare, rad se odbija. Procijeni li glavna urednica da autor ima jake argumente suprotne mišljenjima recenzenata, traži mišljenje trećeg (ili četvrtog, odnosno čak i petog) recenzenta. Mišljenje trećeg (odnosno četvrtog ili petog recenzenta) može biti zatraženo i ranije tijekom recenzijskog postupka, a prije slanja recenzija autoru na uvid ako glavna urednica i/ili članovi Uredništva i članovi Međunarodnog savjeta časopisa procijene da su mišljenja recenzenata suprotna te da postoji potreba za preciznijim vrednovanjem članka.

U petom koraku članak se upućuje na lekturu. Nakon iste, članci se vraćaju autoru sa zamolbom da u roku nekoliko dana isprave rad prema uputama lektora.

Šesti korak obuhvaća pripremu digitalnog tiska usklađenog članka. Prva verzija digitalno pripremljenog rada šalje se na čitanje i pregled autoru. Nakon autorskih korekcija, šalje se tehničkom uredniku koji objedinjuje korekcije. Slijedi digitalna priprema druge verzije rada, nakon što je tehnički urednik provjerio jesu li autorske korekcije prihvaćene i unesene u ispravljenu verziju. Novu, ispravljenu, digitalnu verziju rada tehnički urednik šalje na pregled članovima Uredništva. Članovi Uredništva svoje komentare i ispravke šalju tehničkom uredniku koji ih objedinjuje. Nakon što tehnički urednik objedini sve ispravljene članke u jedinstvenu pdf-verziju časopisa, ista se šalje na konačan pregled glavnoj urednici. Tako pripremljeni radovi objavljuju se u tiskanoj i digitalnoj inačici časopisa. Čitatelji se pozivaju da se za sve naknadne komentare mogu obratiti glavnoj urednici e-poštom.