Number 11, December 2018

No. 11, 2018


1. THE IMPACT OF COGNATES IN THE CROATIAN LOCAL IDIOM ON THE DEVELOPMENT OF THE RECEPTIVE COMPETENCE OF ITALIAN NATIVE SPEAKERS (str. 3-16)

Marijana Alujević
Original scientific paper


2. O HEROJSKOME ŽENSKOME DJEVIČANSTVU U HRVATSKOLATINIČKOME PRIKAZANJU MUKA SVETE MARGARITE (str. 17-34)

Dubravka Dulibić-Paljar
Original scientific paper


3. DELEUZE’S CRITIQUE OF REPRESENTATION BETWEEN POST-STRUCTURALISM AND SPECULATIVE REALISM (str. 35-57)

Matija Jelača
Original scientific paper


4. CROATIAN AS A HERITAGE LANGUAGE IN CANADA (str. 59-72)

Ivana Petrović
Original scientific paper


5. LA “SERIE IX” DELLA REGIA DOGANA DI FOGGIA: PLURILINGUISMO E PLURISTILISMO IN ALCUNI FASCICOLI PROCESSUALI DI FINE SETTECENTO (str. 73-90)

Michele Rainone
Original scientific paper


6. DUBROVAČKA REPUBLIKA I LEVANT U 16. STOLJEĆU: ALEKSANDRIJSKI SPOR (str. 91-110)

Nikša Varezić
Original scientific paper


7. NARACIJA O JUNAŠTVU KAO DIO KOLEKTIVNOG PAMĆENJA: NIKOLA ZRINSKI U USMENIM I PUČKIM POVIJESNIM PJESMAMA (str. 113-133)

Estela Banov
Review article


8. VIROVITIČKI PUČKI KALENDARI IZMEĐU DVAJU SVJETSKIH RATOVA (str. 135-151)

Darijo Marković
Review article


9. U POTRAZI ZA KOMPETENTNIM GOVORNIKOM (str. 153-168)

Blaženka Martinović, Mihaela Matešić
Review article


10. NEKA SINTAKTIČKA OBILJEŽJA HRVATSKIH DNEVNIH LISTOVA (str. 169-189)

Helena Pavletić, Marina Erdelji
Professional paper


11. VJEČNI SPOMENIK ŠIROKOBRIJEŠKOJ KULTURNOJ BAŠTINI (Zorica Jurilj Grabovina tilovinu pita, Matica hrvatska Široki Brijeg, 2018., 264. str.) (str. 191-195)

Marko Dragić
Review


12. IZNIMNO VRIJEDNA MONOGRAFIJA IVANA MIMICE DI SI POŠLA LIPA ZVIZDA (usmene i pučke pjesme moliških Hrvata), Književni krug Split; Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu, Split, 2017. 272 str. 1 (str. 197-200)

Marko Dragić
Review


13. KNJIGA O ŽENSKOJ AUTOBIOGRAFIJI U RUSKOJ KNJIŽEVNOSTI Adrijana Vidić, Ruska ženska autobiografija: osobno i javno. Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada/Zavod za znanost o književnosti Filozofskoga fakulteta u Zagrebu, 2016. (str. 201-202)

Zdenka Matek Šmit
Review


14. SARA LORENZETTI, FIGURAZIONI DEL VUOTO. PER UNA RILETTURA DELLE “NOVELLE PER UN ANNO” DI LUIGI PIRANDELLO, METAURO EDIZIONI, FANO, 2016. (str. 203-206)

Nikica Mihaljević
Review


15. XXXII. MEĐUNARODNI ZNANSTVENI SKUP HDPL-a JEZIK I UM Rijeka, Hrvatska, od 3. do 5. svibnja 2018. godine (str. 207-209)

Magdalena Nigoević, Mislav Vušković
News


16. AKADEMIKU ŠIMUNOVIĆU U SPOMEN I NA ČAST (str. 211-213)

Domagoj Vidović
News