Spigolando tra Tabulae e Fabulae. Migrazioni, esilio, nostalgia nelle storie adriatiche di Sergio Anselmi

Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Splitu, Broj 4, Siječanj 2011. Pregledni rad Marilena Giammarco ; Università “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara Dipartimento di Studi Comparati str 157-170 Sažetak: Sergio Anselmi (1924-2003) è stato professore ordinario di Storia dell’Economia alle Università di Urbino e di Ancona e Direttore del Centro di Studi Storici Saznaj više

Poetika romantičarskog pesimizma u djelu Marka Kažotića

Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Splitu, Broj 4, Siječanj 2011. Prethodno priopćenje Antonela Pivac ; Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu, Split, Hrvatska  str 143-155 Sažetak: Ovim se radom analiziraju elementi poetike pesimizma u povijesnim romanima Marka Kažotića te isti uspoređuju s povijesnim dramama njegovih suvremenika. Obredi, mitovi i snažna etno-regionalna komponenta Saznaj više

Ratni turizam. O kategorijama smijeha u talijanskoj postkolonijalnog imaginaciji

Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Splitu, Broj 4, Siječanj 2011. Prethodno priopćenje Srećko Jurišić ; Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu, Split, Hrvatska  str 123-141 Sažetak: U radu se analizira talijanska postkolonijalna književnost kroz analizu odabranih djela Ennia Flaiana, Carla Lucarellija, Piera Chiare, Gian Carla Fusca, Andree Camillerija (romani) i Corrada Guzzantija Saznaj više

Karnevalska motivika u teatru Enrica Cavacchiolija

Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Splitu, Broj 4, Siječanj 2011. Prethodno priopćenje Antonela Pivac ; Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu, Split, Hrvatska  Marijana Alujević Jukić ; Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu, Split, Hrvatska str 111-121 Sažetak: Enrico Cavacchioli, svojedobno iznimno poštovan novinar, pjesnik i dramatičar, futurist i predstavnik grotesknog teatra, u suvremenim Saznaj više

O imenima jedrenjaka u Dalmaciji u 19. stoljeću

Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Splitu, Broj 4, Siječanj 2011. Izvorni znanstveni članak Antonia Luketin Alfirević ; Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu, Split, Hrvatska  Andrea Rogošić ; Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu, Split, Hrvatska str 77-109 Sažetak: U članku se, na osnovu arhivske građe prikupljene u okviru istraživanja, analiziraju imena jedrenjaka sagrađenih Saznaj više

Upotreba autentičnih materijala u nastavi talijanskoga kao stranoga jezika za hrvatske izvorne govornike

Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Splitu, Broj 4, Siječanj 2011. Izvorni znanstveni članak Marijana Alujević Jukić ; Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu, Split, Hrvatska  Marija Bjelobrk str 77-93 Sažetak: Rad istražuje upotrebu autentičnih materijala u nastavi talijanskoga kao stranoga jezika na uzorku jedne srednje, jedne osnovne škole i jedne privatne škole Saznaj više

Apsolutni gerund u talijanskom jeziku: Boccacio – Drago – Manzoni

Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Splitu, Broj 4, Siječanj 2011. Izvorni znanstveni članak Maja Bezić    orcid.org/0000-0001-6783-9298 ; Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu, Split, Hrvatska  str 51-76 Sažetak: U ovom radu analizirali smo upotrebu apsolutnog gerunda pri formiranju različitih tipova zavisnih implicitnih rečenica u djelu Storia dell’antica Grecia Vincenza Drage (1770–1836), Kotoranina s Saznaj više

O inicijalnim diskursnim oznakama u hrvatskom i talijanskom jeziku

Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Splitu, Broj 4, Siječanj 2011. Izvorni znanstveni članak Magdalena Nigoević    orcid.org/0000-0002-9047-8408 ; Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu, Split, Hrvatska  Ana Nevešćanin str 51-65 Sažetak: Osnovni je cilj ovoga rada opisati neke jezične elemente hrvatskoga jezika koji mogu imati funkciju inicijalnih diskursnih oznaka i usporediti ih s ekvivalentnim Saznaj više

Implicitni oblik u humorističkim izričajima

Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Splitu, Broj 4, Siječanj 2011. Izvorni znanstveni članak Rita Scotti Jurić ; Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Pula, Hrvatska Nada Poropat ; Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Pula, Hrvatska str 29-49 Sažetak: Nakon predstavljanja nekih od najznačajnijih teoretskih modela humora, rad nudi pragmalingvističku i sociopragmatičku analizu humorističnih Saznaj više

Etimologijsko istraživanje romanskih obalnih toponima Žirja

Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Splitu, Broj 4, Siječanj 2011. Izvorni znanstveni članak Marina Marasović-Alujević ; Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu, Split, Hrvatska  Ines Grgurinović str 17-27 Sažetak: Autorice u radu obrađuju obalne toponime romanskoga podrijetla na otoku Žirju. Etimološki su istražena i imena koja su zaobiđena u dosadašnjoj onomastičkoj literaturi, Saznaj više