SPLIĆANI U MLETAČKIM PREKOMORSKIM PJEŠAČKIM POSTROJBAMA U 18. STOLJEĆU

Izvorni znanstveni članak 

Lovorka Čoralićhttps://orcid.org/0000-0002-9333-7221, Hrvatski institut za povijest

str. 21-42

https://doi.org/10.38003/zrffs.14.2

Sažetak:

Tijekom ranoga novovjekovlja, a ponajprije u vrijeme mletačko-osmanskih ratova u 17. i 18. stoljeću, okosnicu mletačkih prekojadranskih kopnenih snaga činile su postrojbe pod nazivom Fanti oltramarini i Croati a cavallo (Cavalleria Croati), unovačene ponajprije s mletačkih posjeda od mletačkih stečevina u Istri do albanskoga i grčkoga uzmorja. Nastavljajući se na prethodna istraživanja problematike udjela Hrvata u mletačkim prekomorskim postrojbama u ranome novom vijeku, o čemu svjedoče i prethodno objavljeni radovi, u ovome se prilogu središnja tema istraživanja odnosi na udio Splićana u navedenim vojnim postrojbama tijekom 18. stoljeća. Rad je zasnovan na raščlambi gradiva pohranjena u Državnome arhivu u Veneciji (Archivio di Stato di Venezia) (fond: Inquisitori sopra l’amministrazione dei pubblici ruoli) u sklopu kojega su za navedeno razdoblje sačuvani cjeloviti popisi vojnoga ljudstva unutar pukovnija i satnija. Analiziraju se, temeljem sačuvanih podataka, njihovi osobni podatci, kao i fizičke značajke (dob, statura, boja kose). Raščlamba dokumenata pokazuje da su u brojčanome smislu Splićani činili jednu od najbrojnijih hrvatskih regionalnih formacija u mletačkome pješaštvu. Razvidno je, nadalje, kako su vojnim postrojbama u kojima su djelovali splitski pješaci zapovijedali istaknuti onovremeni vojni zapovjednici, zavičajem iz Dalmacije i Boke, a razvidno je i da su postrojbe (satnije, odnosno pukovnije) bile izrazito mobilne i raspoređivane diljem mletačkih kopnenih i prekomorskih stečevina. Na kraju rada zaključuje se kako problematika udjela Hrvata u mletačkim vojnim postrojbama, u ovome slučaju Splićana, zahvaljujući bogatstvu izvora ostavlja još dovoljno prostora za buduća znanstvena istraživanja. U prilogu se donosi zbiran popis dosada istraženih pješaka iz Splita u mletačkim prekomorskim pješačkim postrojbama.

Ključne riječi:

Dalmacija; Fanti oltramarini; Mletačka Republika; povijest 18. stoljeća; Split; vojna povijest

URL:

https://zbornik.ffst.unist.hr/?p=2754