Talijanske riječi uživo: svi ratovi svijeta u leksiku zemlje koja se mijenja

Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Splitu, Broj 1, 2008.

Izvorni znanstveni članak

Snježana Bralić ; Sveučilište u Splitu, Filozofski fakultet 

str 209-220

Icon
01_15_Bralic PDF

Sažetak:

Leksik svakog jezika odraz je načina na koji pojedini narod doživljava, slijedi i shvaća novonastale događaje, a brzina kojom pojedini jezik kreira i usvaja nove riječi govori nam i o senzibilitetu tog naroda. Svake godine u talijanski jezik ulaze brojne nove riječi, ali za većinu njih neizvjesno je, i uglavnom kratko, vrijeme trajanja te se samo manji broj takvih riječi ustali u svakodnevnoj upotrebi. Novi ratni vihori krajem 20. i početkom 21. stoljeća, donijeli su sa sobom i nove izraze te tako obilježili ne samo zapadnu demokraciju nego i leksik pojedinih jezika, u našem slučaju talijanskog jezika. Preko korpusa od 150 ratnih neologizama iz dnevnih i tjednih novina, autorica promatra u kojoj mjeri talijanski jezik ide ukorak s vremenom te na koji se način i kojim mehanizmima koristi u tvorbi složenica i izvedenica koje, ovisno o leksičkoj odnosno semantičkoj potrebi, a shodno društvenim događanjima, dokumentiraju našu svakodnevnicu.

Ključne riječi:

izvedenice; jezična kreativnost; leksička morfologija; leksičke inovacije; novotvorenice; polirematski izrazi; semantičko polje rata; složenice; talijanski leksik

URI:

https://zbornik.ffst.unist.hr/?p=1800