O indirektnome objektu u engleskome i hrvatskome jeziku

Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Splitu, Broj 5, 2012.

Prethodno priopćenje

Nataša Stojan ; Sveučilište u Splitu, Filozofski fakultet 

str 313-325

Icon
05_19_Stojan PDF

Sažetak:

Ovaj rad donosi kritički opis indirektnog objekta u engleskome i hrvatskome jeziku. Opisani su gramatički odnosi između glagola i objekta s ciljem da se utvrde sličnosti i razlike u komplementaciji glagola u tim jezicima. Također se ukazuje na poteškoće u klasifikaciji hrvatskih glagola koji zahtijevaju indirektni objekt. Prikazana je i analiza ditranzitivne komplementacije u engleskome te se ukazuje na kompleksan odnos između semantičkih i sintaktičkih funkcija u rečenici. Rad se bavi i semantikom objekta koja obično podrazumijeva odnos između predikata i objekta u smislu da nominalni izraz s morfosintaktičkim obilježjima objekta može u odnosu na predikat imati različite semantičke uloge. Prikazana je i konceptualna karakterizacija temeljnih gramatičkih funkcija u okviru kognitivne gramatike, koja nastoji obuhvatiti univerzalne aspekte jezičnog ustroja. Rad doprinosi razumijevanju ne samo objekta, već i cijele rečenične strukture te pokazuje da se odnosi između glagola i njegovih komplemenata mogu istraživati i na jednoj višoj, konceptualnoj razini.

Ključne riječi:

engleski; hrvatski; indirektni objekt; kognitivna gramatika; semantičke uloge

URI:

https://zbornik.ffst.unist.hr/?p=1355