Figurativnost talijanskih i hrvatskih novinskih naslova

Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Splitu, Broj 5, 2012.

Izvorni znanstveni članak

Magdalena Nigoević   ORCID icon orcid.org/0000-0002-9047-8408 ; Sveučilište u Splitu, Filozofski fakultet 
Josip Galić   ORCID icon orcid.org/0000-0002-4416-9241 

str 265-277

Icon
05_16_Nigoevic_Galic PDF

Sažetak:

Znatan broj istraživača naslov određuje kao posebnu vrstu teksta, točnije kao mikrotekst, paralelni tekst ili paratekst te ga opisuje koristeći se metodama tekstualne lingvistike; drugi mu, pak, pristupaju iz diskurzivne i pragmatičke perspektive. Cilj je novinskoga naslova privući pozornost čitatelja i pritom ga aktivno uključiti u interpretiranje posebnih značenjskih odnosa u naslovu, postignutih uporabom specifičnoga stila koji je predmetom istraživanja naslovologije. Zadovoljavanje primarne funkcije novinskoga naslova – privlačenja čitateljeve pozornosti – zahtijeva upotrebu mnogo ekspresivnijega jezika u odnosu na onaj svakidašnji. Ta specifična upotreba jezika naziva se figurativnom upotrebom ili jednostavno “figurativnošću”. Figurativnost novinskih naslova rezultat je specifičnih jezičnih odabira na planu izraza i sadržaja. Polazeći od korpusa naslova izdvojenih iz dnevnih novina nacionalnoga dosega, u ovom članku analizirat ćemo figurativnost talijanskih i hrvatskih naslova nastalu specifičnim jezičnim odabirima na planu sadržaja. Analizirat ćemo i oprimjeriti različite vrste figura sadržaja (tropa) služeći se podjelom koju je predložio Ivan Ivas (2004).

Ključne riječi:

figurativnost; naslovologija; talijanske dnevne novine; hrvatske dnevne novine; tropi

URI:

https://zbornik.ffst.unist.hr/?p=1337