HERMENEUTIČKA RECEPCIJA LIKA JORGEA DA BURGOSA U ROMANU “IME RUŽE” UMBERTA ECA

Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Splitu, Broj 8 Prosinac 2016.

Izvorni znanstveni članak

Katarina Dalmatin   ORCID icon orcid.org/0000-0002-3486-9578 ; Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu 

str 25-36

Icon
08_02_Dalmatin PDF

Sažetak:

U članku se analiziraju modaliteti Ecova intertekstualnog prisvajanja fikcionalne osobe J.L. Borgesa i pojedinih književnih metafora koje se razvijaju u njegovim pripovijetkama u izgradnji hermeneutičke recepcije lika Jorgea iz Burgosa, glavnog negativca romana Ime ruže Umberta Eca. Dok je prvi aspekt dostatno obrađen u kritičkoj literaturi o Imenu ruže, drugi je ostao zanemaren u nekim bitnim aspektima. Analiza ideoloških i hermeneutičkih aspekata njegovog lika u Ecovu romanu otkriva da u izgradnji ne samo njegova etičkog i teološkog habitusa nego i razvitku glavnog narativnog tijeka romana, čiji je on pokretač, veliku ulogu igraju dvostruko kodirane metafore koje Borges razvija u svojim pripovijetkama Teolozi i Tri tumačenja Jude. U članku se analizira njihova uloga u spomenutim Borgesovim novelama i njihov intertekstualni odjek u Imenu ruže koji se pronalazi na idejnoj i kompozicijsko-pripovjednoj razini. Temeljna Borgesova metafora ‘svi su ljudi jedan čovjek’ razrađuje se u romanu raznim figurama ponavljanja, a unutar te primarne metafore značajna je metaforika Jude koju Borges razvija u noveli Tri tumačenja Jude. Analiza hermeneutičke recepcije Jorgeova lika otkriva presudnu ulogu te metafore u njenoj iozgradnji.

Ključne riječi:

U. Eco; J. L. Borges; Ime ruže; Jorge iz Burgosa; hermeneutička recepcija; Teolozi; Tri tumačenja Jude; epistemološke metafore

URI:

https://zbornik.ffst.unist.hr/?p=1013