Zagonetka jedne knjige – dviju inačica. Deset pjesama o partizanima Sibe Miličića (1886. – 1944.?)

Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Splitu, Broj 1, 2008. Ostalo Ivan Bošković    orcid.org/0000-0001-7649-9360 ; Sveučilište u Splitu, Filozofski fakultet  str 255-276 Sažetak: Sibe Miličić je jedna od najzagonetnijih književnih sudbina. Njegov život – a bio je pjesnik, pripovjedač, romanopisac, slikar i diplomat – obavijen je brojnim mistifi kacijama i nepoznanicama. Jedna od Saznaj više

Metamorfoza i sazrijevanje: Psihologija dvojnika u romanu „Due di due“ Andree de Carla

Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Splitu, Broj 1, 2008. Izvorni znanstveni članak Antonela Pivac ; Sveučilište u Splitu, Filozofski fakultet  str 239-253 Sažetak: U ovom se radu analizira proces metamorfoze glavnoga lika u postindustrijskoj stvarnosti oponiranjem urbane ruralnoj sredini te preobražaju lika kroz određivanje vlastitoga identiteta u procesu sazrijevanja. U sustavu, Saznaj više

Osobni i kolektivni mitovi u „Egzilu” E. Bettize

Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Splitu, Broj 1, 2008. Izvorni znanstveni članak Katarina Dalmatin    orcid.org/0000-0002-3486-9578 ; Sveučilište u Splitu, Filozofski fakultet  str 221-237 Sažetak: U ovom radu autorica analizira pripovjedne strategije demistifi kacije određenih kolektivnih mitova prisutnih u djelu Egzil E. Bettize. Kako se u ovom djelu izgradnja pojedinačnih i kolektivnih identiteta Saznaj više

Talijanske riječi uživo: svi ratovi svijeta u leksiku zemlje koja se mijenja

Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Splitu, Broj 1, 2008. Izvorni znanstveni članak Snježana Bralić ; Sveučilište u Splitu, Filozofski fakultet  str 209-220 Sažetak: Leksik svakog jezika odraz je načina na koji pojedini narod doživljava, slijedi i shvaća novonastale događaje, a brzina kojom pojedini jezik kreira i usvaja nove riječi govori nam Saznaj više

Glagolska vremena u noveli Artura Grafa

Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Splitu, Broj 1, 2008. Izvorni znanstveni članak Nikica Mihaljević    orcid.org/0000-0002-1035-6065 ; Sveučilište u Splitu, Filozofski fakultet  Marijana Tomelić Ćurlin ; Sveučilište u Splitu, Filozofski fakultet  str 195-207 Sažetak: U radu se analizira novela Il tesoro talijanskog autora Artura Grafa s aspekta kategorije glagolskoga vremena. Istraživanje polazi od metode Saznaj više

Zaboravljeni toponimi u povijesnoj jezgri Splita

Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Splitu, Broj 1, 2008. Izvorni znanstveni članak Marina Marasović-Alujević ; Sveučilište u Splitu, Filozofski fakultet  Siniša Vuković str 183-193 Sažetak: U ovom se radu iznosi dio rezultata istraživanja toponimije grada Splita, koja je kao tema zahvaćena znanstvenim projektom na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Splitu. Obrađuju se Saznaj više

Jezične i stilske karakteristike hravtskog teksta u novinama „Il Regio Dalmata – Kraljski Dalmatin”

Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Splitu, Broj 1, 2008. Izvorni znanstveni članak Ljerka Šimunković ; Sveučilište u Splitu, Filozofski fakultet str 171-171 Sažetak: Prve dalmatinske novine upravno-političkog karaktera „Il Regio Dalmata – Kraljski Dalmatin”, izlazile su od 12. srpnja 1806. do 1. travnja 1810. u dvojezičnom (talijansko-hrvatskom) izdanju. Budući da je Saznaj više

Metodološka promišljanja postmodernističkih koncepcija

Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Splitu, Broj 1, 2008. Izvorni znanstveni članak Marija Lončar ; Sveučilište u Splitu, Filozofski fakultet  str 170-0 Sažetak: Autorica je pokušala metodološki promisliti postmodernističke koncepcije i tako ukazati na novu formu istraživanja, koja se javlja pod utjecajem novih promjena na nove pristupe u društvenim i sociološkim Saznaj više

Socio-etnografska istraživanja rada i organizacije

Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Splitu, Broj 1, 2008. Izvorni znanstveni članak Renata Relja ; Sveučilište u Splitu, Filozofski fakultet  Ana Matić str 147-159 Sažetak: Ponovni interes za kvalitativnim istraživanjima kojeg bilježimo koncem devedesetih godina 20. stoljeća rezultirao je i ekspanzijom etnografskih istraživanja. Suvremena etnografska istraživanja nose oznaku fragmentiranosti i raznolikosti Saznaj više

Metodološki aspekti istraživanja jezika kao društvenog fenomena

Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Splitu, Broj 1, 2008. Izvorni znanstveni članak Anči Leburić    orcid.org/0000-0003-3705-9930 ; Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu, Split, Hrvatska Zorana Šuljug ; Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu, Split, Hrvatska str 131-146 Sažetak: Autorice u tekstu afi rmiraju važnost istraživanja jezika kao društvenog fenomena. Istraživanje jezika posebno je značajno utoliko Saznaj više