Urednički i recenzijski postupak

Urednički i recenzijski postupak provode se u nekoliko koraka.

U prvom koraku glavna urednica procjenjuje zaprimljene radove (tzv. prevote korak). Ako tematikom časopis ne pripada znanstvenom području časopisa i kvalitetom ne odgovara sadržajima koji se objavljuju u Zborniku radova Filozofskog fakulteta u Splitu, rad se odbija.

U drugom koraku članovi uredništva Zbornika radova Filozofskog fakulteta u Splitu dodatno procjenjuju zaprimljeni rad (tzv. vote korak). U postupku preliminarne procjene Uredništva, članovi daju sažete komentare o kvaliteti rada i procjenjuju usklađenosti članaka s Uputama autorima Zbornika. Konačna odluka donosi se na temelju većine pozitivnih glasova. U slučaju nedovoljnog broja pozitivnih glasova, rad se ne upućuje u recenzijski postupak, već se upućuje na eventualnu doradu.

Zaprimljeni članci koji su prihvaćeni u prvom i drugom koraku, upućuju se u treći korak. U trećem koraku članovi Uredništva predlažu potencijalne recenzente te se rad upućuje u recenzentski postupak. U ovom koraku prvenstveno sudjeluju članovi Uredništva, a po potrebi u isti mogu biti uključeni i članovi Međunarodnog savjeta časopisa. Pri predlaganju potencijalnih recenzenata, članovi Uredništva i članovi Međunarodnog savjeta časopisa vode računa o znanstvenom polju, odnosno grani bavljenja potencijalnog recenzenta te njegovim prijašnjim znanstvenim istraživanjima i publikacijama, znanstvenom ili znanstveno-nastavnom zvanju (isto ili više od znanstvenog, odnosno znanstveno-nastavnog zvanja autora) i o njegovu poznavanju jezika na kojemu je članak napisan.

Članci prolaze postupak najmanje dvije, a najviše pet neovisnih recenzija kojima se prosuđuje prihvatljivost rada za objavljivanje. Uredništvo osigurava standardni recenzijski postupak – tzv. dvostruku slijepu recenziju, pri čemu autoru nije poznat identitet recenzenta i obrnuto.

Prije preuzimanja recenzentskog zaduženja, recenzent treba razmotriti nalazi li se članak unutar njegova područja ekspertize te provjeriti je li pri postupku recenzije u mogućem sukobu interesa. Prihvaćanjem recenzije recenzent potvrđuje da ne postoji sukob interesa između recenzentske i ostalih profesionalnih ili osobnih uloga. Potencijalnim recenzentima šalje se recenzijski obrazac i zaprimljeni rad. Ako odabrani recenzent nije u mogućnosti osobno vrednovati rad, članovi Uredništva predlažu drugog recenzenta. U postupku vrednovanja članka, osim domaćih recenzenata, sudjeluju i strani. Nastavnici koji su zaposleni pri Filozofskom fakultetu u Splitu nisu recenzenti članaka zaprimljenih za Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Splitu. Međutim, dio recenzije mogu činiti i komentari, mišljenja i zahtjevi za korekcijama članova Uredništva i/ili članova Međunarodnog savjeta časopisa u postupku preliminarne procjene. Članovi Međunarodnog savjeta Zbornika radova Filozofskog fakulteta u Splitu mogu biti predloženi kao recenzenti zaprimljenih članaka te sudjelovati u recenzijskom postupku.

Recenzirani članci kategoriziraju se kao:
izvorni (znanstveni) članak – original (scientific) paper
sadrži dosada neobjavljena izvorna istraživanja iskazana na objektivno provjerljiv način
prethodno priopćenje – preliminary note
sadrži nove rezultate znanstvenih istraživanja koji zahtijevaju brzo objavljivanje i ne mora omogućiti provjeru iznijetih rezultata
pregledni članak – review
originalan, sažet i kritički prikaz jednog područja ili njegova dijela u kojem autor i sam aktivno sudjeluje i u kojemu mora biti naglašen autorov izvorni doprinos u tom području u odnosu na već objavljene radove, kao i pregled tih radova
stručni članak – professional paper
sadrži korisne priloge iz određene struke i ne mora predstavljati izvorna istraživanja.

Recenzent predlaže kategoriju članka, a konačnu odluku o tome donose glavna urednica zajedno s članovima Uredništva.

U četvrtom koraku recenzija se šalje autorima uz zamolbu da isprave članak u skladu s traženjima recenzenata te da usklađeni rad pošalje Uredništvu u roku dvadeset dana. Ako je recenzent tražio da mu se dostavi na uvid ispravljeni rad, to se uradi po primitku usklađenog rada. Ne prihvate li autori primjedbe i sugestije recenzenata i članova Uredništva i/ili članova Međunarodnog savjeta časopisa, odnosno ako ne pruže detaljan i adekvatan odgovor na njihove komentare, rad se odbija. Procijeni li glavna urednica da autor ima jake argumente suprotne mišljenjima recenzenata, traži mišljenje trećeg (ili četvrtog, odnosno čak i petog) recenzenta. Mišljenje trećeg (odnosno četvrtog ili petog recenzenta) može biti zatraženo i ranije tijekom recenzijskog postupka, a prije slanja recenzija autoru na uvid ako glavna urednica i/ili članovi Uredništva i članovi Međunarodnog savjeta časopisa procijene da su mišljenja recenzenata suprotna te da postoji potreba za preciznijim vrednovanjem članka.

U petom koraku članak se upućuje na lekturu. Nakon iste, članci se vraćaju autoru sa zamolbom da u roku nekoliko dana isprave rad prema uputama lektora.

Šesti korak obuhvaća pripremu digitalnog tiska usklađenog članka. Prva verzija digitalno pripremljenog rada šalje se na čitanje i pregled autoru. Nakon autorskih korekcija, šalje se tehničkom uredniku koji objedinjuje korekcije. Slijedi digitalna priprema druge verzije rada, nakon što je tehnički urednik provjerio jesu li autorske korekcije prihvaćene i unesene u ispravljenu verziju. Novu, ispravljenu, digitalnu verziju rada tehnički urednik šalje na pregled članovima Uredništva. Članovi Uredništva svoje komentare i ispravke šalju tehničkom uredniku koji ih objedinjuje. Nakon što tehnički urednik objedini sve ispravljene članke u jedinstvenu pdf-verziju časopisa, ista se šalje na konačan pregled glavnoj urednici. Tako pripremljeni radovi objavljuju se u tiskanoj i digitalnoj inačici časopisa.